presentació

EMAC Medieval i Modern és un Grup de recerca consolidat del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona que es dedica a la investigació de l’art medieval i modern, prenent com a fil conductor la identificació i estudi de l’art català conservat fora de Catalunya. Una de les seves principals finalitats és la creació d’un catàleg el més exhaustiu possible de les obres catalanes conservades arreu del món i la seva publicació en diversos suports i medis. Aquest catàleg ha de permetre, entre d’altres coses, la creació d’un Museu Virtual, per tal de reconstruir una completa visió de la història de l’art català afegint a les peces visibles encara a Catalunya aquelles que han estat desplaçades a llocs llunyans per raons múltiples (venda, espoli…).

9Martorell.san Jorge ChicagoReconegut el 2006 per la Generalitat de Catalunya com a Grup de recerca consolidat, té el seu origen en un projecte de recerca sobre “L’art català fora d’Espanya: Pintura i Escultura dels segles XI al XV” presentat a la convocatòria d’I+D del 1996. Amb finançament des del 1997, el grup treballa en la configuració d’un catàleg d’obres medievals dels segles XI al XV emplaçades actualment fora de Catalunya i en la realització d’estudis monogràfics sobre elles i els seus contextos. Aquesta primera etapa (1997-2001) va trobar continuïtat en projectes posteriors vigents del 2001 al 2008, dedicats a la investigació sobre l’Exportació i Migracions de l’Art Català romànic i gòtic (d’on prové l’acrònim EMAC). Aquests projectes han estat finançats pels Ministeris d’Educació i Cultura, Ciència i Tecnologia i Educació i Ciència i el fons FEDER, amb col·laboracions diverses de la Universitat de Barcelona i del programa ARCS de l’AGAUR.

Actualment el grup de recerca té per objectiu la finalització del projecte, la redacció dels estudis i monografies de les peces catalogades i la preparació d’aquests materials per a la seva publicació. També treballa en la preparació de diverses trobades internacionals (El Trecento en obres, Contextos 1200 i 1400, Art fugitiu, L’art medieval en joc, Judici i Justícia), en l’edició dels seus resultats, en l’organització de diversos seminaris i cursos, i en una gran exposició sobre l’art català medieval desplaçat. Aquesta etapa es desenvolupa en el marc dels projectes d’I+D “Contextos per a l’art català medieval desplaçat” (HAR2008-01395/ARTE), dins del període 2008-2011, i “Estudis sobre l’art català desplaçat: del context medieval a la interpretació postmedieval” (HAR2012-36307), dins del període 2013-2015; i “Justicia y juicio: representaciones artísticas en la Cataluña medieval y moderna: emplazamientos, programas iconográficos, contextos y modelos” (HAR2017-85910-P)”, dins del període 2018-2021, amb finançament del Ministeri de Ciència i Innovació i els fons FEDER.

logoubnou